ระบบมคอ.ออนไลน์จะปิดเพื่อทำการย้ายระบบไปที่เครื่องที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อความเสถียรของระบบ โดยอาจจะเข้าใช้งานไม่ได้ระหว่างเวลา 16:00 ของวันที่ 22 ก.พ. - 16:00 ของวันที่ 23 ก.พ.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ KU-TQF

กำหนดการการจัดทำข้อมูลในระบบมคอ.ออนไลน์ (KU-TQF)

กิจกรรม/ฟอร์ม วันที่สามารถ
เริ่มกรอกข้อมูล
กำหนดการ
ข้อมูลสมบูรณ์
มคอ.3 ภาคปลาย 2559 เริ่มได้ทันที 15 ม.ค. 2560
มคอ.5 ภาคต้น 2559 เริ่มได้ทันที 24 ม.ค. 2560
มคอ.3 ภาคต้น 2559 เริ่มได้ทันที 7 ส.ค. 2560
มคอ.7 ปีการศึกษา 2558 เริ่มได้ทันที** 29 ก.ค. 2559
มคอ.5 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 เริ่มได้ทันที
มคอ.3 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 เริ่มได้ทันที ก่อนเปิดภาคปลาย
มคอ.4 และ 6 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (ให้อัพโหลดเอกสาร pdf ผ่านระบบออนไลน์)
เริ่มได้ทันที
หมายเหตุ: ** ขณะนี้ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน แต่อาจารย์ประจำหลักสูตรสามารถเริ่มดำเนินการกรอกข้อมูลได้แล้ว
ผลการประเมินระดับหลักสูตรสำหรับคณะ ผู้ประสานงานระดับคณะสามารถดูรายละเอียดคะแนนผลการประเมินระดับหลักสูตรได้ในหน้าสถิติรวมมคอ.7 ในหน้าดังกล่าวยังมีสรุปค่าเฉลี่ยการประเมินที่สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินระดับคณะ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวแสดงเฉพาะหลักสูตรที่ระบุข้อมูลว่ามีมคอ.2 และไม่ได้เป็นหลักสูตรบริการ ถ้ามีหลักสูตรที่กรอกมคอ.7 แล้ว แต่ไม่มีในรายการ อาจเป็นเพราะว่ามีการกำหนดค่าผิดพลาด ผู้ประสานงานระดับคณะสามารถแก้ไขข้อมูลหลักสูตรเพื่อให้แสดงผลถูกต้องได้
ประกาศเกี่ยวกับการพิมพ์รายงานมคอ.7 ปีการศึกษา 2557 การพิมพ์รายงานมคอ.7 ส่งทางมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการเมื่อหลักสูตรได้ประเมินเสร็จสิ้นแล้ว และได้กรอกข้อมูลในฟอร์มสรุปผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ และแผนปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว (ฟอร์มในส่วนดังกล่าวสามารถใช้ได้แล้ว ยังไม่สามารถใช้งานได้ตอนนี้ จะใช้งานได้ภายในวันที่ 10 สิงหาคม)
ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานผลการประเมินและการส่งรายงานมคอ.7
 • มีการปรับฟอร์มสรุปผลและข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินหลักสูตร เพื่อแยกการรายงานตามองค์ประกอบการประเมิน โดยฟอร์มที่ปรับปรุงแล้วจะสามารถใช้ได้ก่อนวันที่ 28 ส.ค. 2558
 • จะมีการเพิ่มข้อมูลผู้จบการศึกษาปีการศึกษา 2557 ปลายเดือนสิงหาคม 2558 นี้ ข้อมูลนี้จะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในองค์ประกอบที่ 2.2 ในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ฟอร์มมคอ.7 จะสามารถกลับมาแก้ไขได้อีกครั้งภายในวันที่ 26 ส.ค. นี้ เนื่องจากจากมีข้อมูลส่วนนี้เพิ่มเติม
 • เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว (ในฟอร์มที่กำลังปรับปรุง) หลักสูตรจะต้องส่งรายงานภายในวันที่ 4 ก.ย. 2558 (ฟอร์มมคอ.7 ในส่วนต้นจะไม่สามารถแก้ได้หลังวันที่ 4 ก.ย.นี้)
ประกาศเกี่ยวกับมคอ.5 ภาคปลาย 2557 ขณะนี้ระบบได้นำเข้าข้อมูลหมู่เรียนและผลการเรียนแล้ว อาจารย์สามารถเริ่มต้นกรอกข้อมูลมคอ.5 ได้ทันที (สำหรับรายวิชาที่ได้มีการกรอกข้อมูลไว้แล้ว ถ้าอาจารย์ได้ป้อนและจัดเก็บข้อมูลการกระจายของผลการเรียนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่น เป็น 0 หมดหรือจำนวนคนไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบบได้รับมา หรือเป็น N หมด ระบบจะปรับข้อมูลดังกล่าวให้ตรงกับข้อมูลที่ได้จากรับมาล่าสุดภายในวันจันทร์ที่ 15 นี้) สำหรับข้อมูลการประเมินนั้น จะนำเข้าภายในวันจันทร์นี้เช่นเดียวกัน ยังไม่มีข้อมูลหมู่เรียน, ข้อมูลผลการเรียน, และข้อมูลการประเมินในระบบ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำเข้าภายในเวลา 1 สัปดาห์หลังจากกำหนดสิ้นสุดการส่งเกรด อย่างไรก็ตามถ้าอาจารย์ผู้สอนต้องการกรอกข้อมูลมคอ.5 สามารถดำเนินการได้ทันที แต่อาจารย์จะต้องเพิ่มข้อมูลหมู่เรียนเอง โดยคลิกเข้าไปที่หน้าที่ระบุว่า "กำหนดผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลมคอ.5" จากนั้นป้อนข้อมูลผู้รับผิดชอบและกดเปิดการกรอกข้อมูล (ขั้นตอนแก้ไขข้อมูลผู้รับผิดชอบและการเปิดการกรอกข้อมูลสามารถอ่านได้ที่นี่)
ประกาศเกี่ยวกับมคอ.5 ภาคต้น 2557 ขณะนี้ได้นำเข้าข้อมูลเกรดและการประเมินสำหรับทุกวิทยาเขตแล้ว อาจารย์ผู้สอนสามารถอ่านขั้นตอนการเริ่มกรอกมคอ.5 ได้ที่นี่

กำหนดการการจัดทำข้อมูลในระบบมคอ.ออนไลน์ (KU-TQF)

กิจกรรม/ฟอร์ม วันที่สามารถ
เริ่มกรอกข้อมูล
กำหนดการ
ข้อมูลสมบูรณ์
มคอ.5 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 เริ่มได้ทันที** ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ 25 พ.ค. 2558 (วันปิดภาคการศึกษา) 8 พ.ค. 2558
มคอ.3 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 12 ธันวาคม 2557 ก่อนเปิดภาคปลาย
มคอ.5 ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 เริ่มกรอกได้แล้ว
ประมาณ 1 สัปดาห์
หลังกำหนด
การส่งเกรด
ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ 30 ธันวาคม 2557
มคอ.3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 เริ่มได้ทันที ก่อนเปิดภาคต้น
มคอ.4 และ 6 ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 (ให้อัพโหลดเอกสาร pdf ผ่านระบบออนไลน์)
เริ่มได้ทันที
หมายเหตุ: ** ขณะนี้ระบบยังไม่มีข้อมูลหมู่เรียน, ข้อมูลผลการเรียน, และข้อมูลการประเมินในระบบ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำเข้าภายในเวลา 1 สัปดาห์หลังจากกำหนดสิ้นสุดการส่งเกรด อย่างไรก็ตามถ้าอาจารย์ผู้สอนต้องการกรอกข้อมูลมคอ.5 สามารถดำเนินการได้ทันที แต่อาจารย์จะต้องเพิ่มข้อมูลหมู่เรียนเอง โดยคลิกเข้าไปที่หน้าที่ระบุว่า "กำหนดผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลมคอ.5" จากนั้นป้อนข้อมูลผู้รับผิดชอบและกดเปิดการกรอกข้อมูล (ขั้นตอนแก้ไขข้อมูลผู้รับผิดชอบและการเปิดการกรอกข้อมูลสามารถอ่านได้ที่นี่)

แบบสอบถามผู้ใช้งานระบบมคอ.ออนไลน์

ขอรบกวนผู้ใช้งานระบบมคอ.ออนไลน์ ทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ เข้าทำแบบสอบถาม ทีมงานขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

เอกสารประกอบการอบรม

 • เอกสารการกรอกมคอ.7 อยู่ในหน้าหลักของการกรอกมคอ.7 ในกรอบด้านขวา

การเพิ่มข้อมูลผู้บริหารเพื่อติดตามการกรอกข้อมูล

การนำเข้าข้อมูลมคอ.4 และ มคอ.6

เอกสารและคู่มือเพิ่มเติมสำหรับผู้ประสานงาน

เอกสารประกอบการอบรม

การเพิ่มข้อมูลผู้บริหารเพื่อติดตามการกรอกข้อมูล

การนำเข้าข้อมูลมคอ.4 และ มคอ.6

เอกสารและคู่มือเพิ่มเติมสำหรับผู้ประสานงาน

การกรอกข้อมูลมคอ.5 ของภาคปลาย 2555 และ มคอ.7.

เนื่องจากระบบ มคอ.5 มีการดึงข้อมูลจากระบบเกรดออนไลน์ และระบบประเมิน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล    อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ข้อมูลเกรดยังไม่เรียบร้อย จึงยังไม่ได้มีการเปิดให้กรอกข้อมูล มคอ.5   ระบบจะเปิดให้เริ่มกรอกข้อมูล มคอ.5 ภายหลังสิ้นสุดกำหนดการส่งเกรดประมาณ 1 สัปดาห์   ทางทีมงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สำหรับฟอร์ม มคอ.7 ที่รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร จะเริ่มกรอกได้ ภายหลังจากที่ฟอร์มมคอ. 5 ได้กรอกเรียบร้อยแล้ว


 • ทีมงานได้พัฒนาเว็บรวมรวมข้อมูลการใช้งานและกระดานถามตอบสำหรับระบบฟอร์มมคอ.ออนไลน์ ผู้ใช้งานสามารถเข้าได้ที่นี่
 • การกรอกข้อมูลมคอ.5 ของวิทยาเขตสกลนครและวิทยาเขตศรีราชา. ขณะนี้ ระบบยังไม่มีข้อมูลหมู่เรียนและเกรดของภาคต้นสำหรับวิทยาเขตสกลนครและศรีราชา ดังนั้นในการกรอกข้อมูล ทางอาจารย์ผู้สอนจะต้องเพิ่มข้อมูลของหมู่เรียนเอง และต้องกรอกข้อมูลการกระจายเกรดเอง ทีมงานพัฒนาระบบต้องขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้
 • สามารถเริ่มกรอกข้อมูล มคอ.5 เพื่อรายงานผลการดำเนินการรายวิชาของภาคต้น 2555 ได้แล้ว ก่อนจะเริ่มกรอกข้อมูลได้ ผู้รับผิดชอบการกรอกฟอร์ม มคอ.3 จะต้องกำหนดผู้รับผิดชอบการรายงานมคอ.5 สำหรับแต่ละหมู่เรียน โดยสามารถกำหนดให้หลายหมู่เรียนกรอกฟอร์มร่วมกันได้ถ้ามีการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน อ่านรายละเอียดวิธีการเริ่มต้นใช้งาน
  คลิป youtube อธิบายขั้นตอน: 1. ขั้นตอนการกำหนดผู้รับผิดชอบ (ดำเนินการโดยผู้รับผิดชอบการกรอกมคอ.3), 2. การกรอกฟอร์มมคอ.5
 • ขณะนี้สามารถเริ่มกรอกข้อมูล มคอ.3 ของภาคปลาย 2555 ได้แล้ว ในการเริ่มกรอก ในหน้าแรก จะต้องเลือกภาคการศึกษาที่กรอกข้อมูลที่กล่องเลือกบริเวณมุมขวาบน หรือกดที่ปุ่มภาคการศึกษาที่ด้านล่าง ดังแสดงในรูป
 • ระบบฟอร์ม มคอ. จะมีผู้ใช้งาน 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ 1. อาจารย์ 2. ผู้ประสานงานการกรอกข้อมูลของหลักสูตร และ 3. ผู้ประสานงานการกรอกข้อมูลระดับคณะ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) ก่อนที่อาจารย์จะกรอกข้อมูลในรายวิชาได้ ผู้ประสานงานการกรอกข้อมูลของหลักสูตรจะต้องป้อนข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรก่อน ไม่เช่นนั้นจะไม่มีรายชื่อหลักสูตรให้เลือกเมื่อจะเปิดรายวิชา
 • สามารถชม คลิปแนะนำการกรอกฟอร์มมคอ.3 ได้ที่นี่

เข้าใช้ระบบเพื่อกรอกข้อมูลฟอร์ม มคอ.

ขณะนี้ระบบอยู่ระหว่างการปรับปรุง การ login อาจจะใช้เวลานานกว่าปกติ ทีมงานขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
อาจารย์ผู้สอนกรุณา login เพื่อเข้าใช้ระบบ
บัญชีผู้ใช้:
   ป้อนบัญชีผู้ใช้ โดยไม่ต้องใส่ @ku.ac.th เช่น fengppt หรือ fengchj
รหัสผ่าน:
วิทยาเขต:
►►► สำหรับผู้ประสานงานการกรอกข้อมูล กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเข้าใช้ระบบ
►►► ถ้ามีบัญชีผู้ใช้แล้วไม่สามารถเข้าใช้งานได้ สามารถขอรหัสผ่านทางอีเมล์
►►► ข้อมูลผู้ประสานงานการกรอกข้อมูล กรุณาคลิกที่นี่เพื่อค้นหา
แจ้งปัญหาการใช้งานและสอบถามเกี่ยวกับระบบมคอ. กรุณาติดต่อทางอีเมล tqf.cpe.ku@gmail.com