ระบบมคอ.ออนไลน์จะปิดเพื่อทำการย้ายระบบไปที่เครื่องที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อความเสถียรของระบบ โดยอาจจะเข้าใช้งานไม่ได้ระหว่างเวลา 16:00 ของวันที่ 22 ก.พ. - 16:00 ของวันที่ 23 ก.พ.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ KU-TQF

กำหนดการการจัดทำข้อมูลในระบบมคอ.ออนไลน์ (KU-TQF)

กิจกรรม/ฟอร์ม วันที่สามารถ
เริ่มกรอกข้อมูล
กำหนดการ
ข้อมูลสมบูรณ์
มคอ.3 ปีการศึกษา 2560 เริ่มได้แล้ว
มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 เริ่มได้บางส่วน
มคอ.5 ภาคปลาย 2559 เริ่มได้ทันที
มคอ.3 ภาคปลาย 2559 เริ่มได้ทันที 15 ม.ค. 2560
มคอ.5 ภาคต้น 2559 เริ่มได้ทันที 24 ม.ค. 2560
มคอ.3 ภาคต้น 2559 เริ่มได้ทันที 7 ส.ค. 2560
มคอ.7 ปีการศึกษา 2558 เริ่มได้ทันที** 29 ก.ค. 2559
มคอ.5 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 เริ่มได้ทันที
มคอ.3 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 เริ่มได้ทันที ก่อนเปิดภาคปลาย
มคอ.4 และ 6 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (ให้อัพโหลดเอกสาร pdf ผ่านระบบออนไลน์)
เริ่มได้ทันที
หมายเหตุ: ** ขณะนี้ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน แต่อาจารย์ประจำหลักสูตรสามารถเริ่มดำเนินการกรอกข้อมูลได้แล้ว
ผลการประเมินระดับหลักสูตรสำหรับคณะ ผู้ประสานงานระดับคณะสามารถดูรายละเอียดคะแนนผลการประเมินระดับหลักสูตรได้ในหน้าสถิติรวมมคอ.7 ในหน้าดังกล่าวยังมีสรุปค่าเฉลี่ยการประเมินที่สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินระดับคณะ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวแสดงเฉพาะหลักสูตรที่ระบุข้อมูลว่ามีมคอ.2 และไม่ได้เป็นหลักสูตรบริการ ถ้ามีหลักสูตรที่กรอกมคอ.7 แล้ว แต่ไม่มีในรายการ อาจเป็นเพราะว่ามีการกำหนดค่าผิดพลาด ผู้ประสานงานระดับคณะสามารถแก้ไขข้อมูลหลักสูตรเพื่อให้แสดงผลถูกต้องได้
ประกาศเกี่ยวกับการพิมพ์รายงานมคอ.7 ปีการศึกษา 2557 การพิมพ์รายงานมคอ.7 ส่งทางมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการเมื่อหลักสูตรได้ประเมินเสร็จสิ้นแล้ว และได้กรอกข้อมูลในฟอร์มสรุปผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ และแผนปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว (ฟอร์มในส่วนดังกล่าวสามารถใช้ได้แล้ว ยังไม่สามารถใช้งานได้ตอนนี้ จะใช้งานได้ภายในวันที่ 10 สิงหาคม)
ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานผลการประเมินและการส่งรายงานมคอ.7
 • มีการปรับฟอร์มสรุปผลและข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินหลักสูตร เพื่อแยกการรายงานตามองค์ประกอบการประเมิน โดยฟอร์มที่ปรับปรุงแล้วจะสามารถใช้ได้ก่อนวันที่ 28 ส.ค. 2558
 • จะมีการเพิ่มข้อมูลผู้จบการศึกษาปีการศึกษา 2557 ปลายเดือนสิงหาคม 2558 นี้ ข้อมูลนี้จะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในองค์ประกอบที่ 2.2 ในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ฟอร์มมคอ.7 จะสามารถกลับมาแก้ไขได้อีกครั้งภายในวันที่ 26 ส.ค. นี้ เนื่องจากจากมีข้อมูลส่วนนี้เพิ่มเติม
 • เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว (ในฟอร์มที่กำลังปรับปรุง) หลักสูตรจะต้องส่งรายงานภายในวันที่ 4 ก.ย. 2558 (ฟอร์มมคอ.7 ในส่วนต้นจะไม่สามารถแก้ได้หลังวันที่ 4 ก.ย.นี้)
ประกาศเกี่ยวกับมคอ.5 ภาคปลาย 2557 ขณะนี้ระบบได้นำเข้าข้อมูลหมู่เรียนและผลการเรียนแล้ว อาจารย์สามารถเริ่มต้นกรอกข้อมูลมคอ.5 ได้ทันที (สำหรับรายวิชาที่ได้มีการกรอกข้อมูลไว้แล้ว ถ้าอาจารย์ได้ป้อนและจัดเก็บข้อมูลการกระจายของผลการเรียนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่น เป็น 0 หมดหรือจำนวนคนไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบบได้รับมา หรือเป็น N หมด ระบบจะปรับข้อมูลดังกล่าวให้ตรงกับข้อมูลที่ได้จากรับมาล่าสุดภายในวันจันทร์ที่ 15 นี้) สำหรับข้อมูลการประเมินนั้น จะนำเข้าภายในวันจันทร์นี้เช่นเดียวกัน ยังไม่มีข้อมูลหมู่เรียน, ข้อมูลผลการเรียน, และข้อมูลการประเมินในระบบ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำเข้าภายในเวลา 1 สัปดาห์หลังจากกำหนดสิ้นสุดการส่งเกรด อย่างไรก็ตามถ้าอาจารย์ผู้สอนต้องการกรอกข้อมูลมคอ.5 สามารถดำเนินการได้ทันที แต่อาจารย์จะต้องเพิ่มข้อมูลหมู่เรียนเอง โดยคลิกเข้าไปที่หน้าที่ระบุว่า "กำหนดผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลมคอ.5" จากนั้นป้อนข้อมูลผู้รับผิดชอบและกดเปิดการกรอกข้อมูล (ขั้นตอนแก้ไขข้อมูลผู้รับผิดชอบและการเปิดการกรอกข้อมูลสามารถอ่านได้ที่นี่)
ประกาศเกี่ยวกับมคอ.5 ภาคต้น 2557 ขณะนี้ได้นำเข้าข้อมูลเกรดและการประเมินสำหรับทุกวิทยาเขตแล้ว อาจารย์ผู้สอนสามารถอ่านขั้นตอนการเริ่มกรอกมคอ.5 ได้ที่นี่

กำหนดการการจัดทำข้อมูลในระบบมคอ.ออนไลน์ (KU-TQF)

กิจกรรม/ฟอร์ม วันที่สามารถ
เริ่มกรอกข้อมูล
กำหนดการ
ข้อมูลสมบูรณ์
มคอ.5 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 เริ่มได้ทันที** ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ 25 พ.ค. 2558 (วันปิดภาคการศึกษา) 8 พ.ค. 2558
มคอ.3 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 12 ธันวาคม 2557 ก่อนเปิดภาคปลาย
มคอ.5 ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 เริ่มกรอกได้แล้ว
ประมาณ 1 สัปดาห์
หลังกำหนด
การส่งเกรด
ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ 30 ธันวาคม 2557
มคอ.3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 เริ่มได้ทันที ก่อนเปิดภาคต้น
มคอ.4 และ 6 ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 (ให้อัพโหลดเอกสาร pdf ผ่านระบบออนไลน์)
เริ่มได้ทันที
หมายเหตุ: ** ขณะนี้ระบบยังไม่มีข้อมูลหมู่เรียน, ข้อมูลผลการเรียน, และข้อมูลการประเมินในระบบ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำเข้าภายในเวลา 1 สัปดาห์หลังจากกำหนดสิ้นสุดการส่งเกรด อย่างไรก็ตามถ้าอาจารย์ผู้สอนต้องการกรอกข้อมูลมคอ.5 สามารถดำเนินการได้ทันที แต่อาจารย์จะต้องเพิ่มข้อมูลหมู่เรียนเอง โดยคลิกเข้าไปที่หน้าที่ระบุว่า "กำหนดผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลมคอ.5" จากนั้นป้อนข้อมูลผู้รับผิดชอบและกดเปิดการกรอกข้อมูล (ขั้นตอนแก้ไขข้อมูลผู้รับผิดชอบและการเปิดการกรอกข้อมูลสามารถอ่านได้ที่นี่)

แบบสอบถามผู้ใช้งานระบบมคอ.ออนไลน์

ขอรบกวนผู้ใช้งานระบบมคอ.ออนไลน์ ทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ เข้าทำแบบสอบถาม ทีมงานขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

เอกสารประกอบการอบรม

 • เอกสารการกรอกมคอ.7 อยู่ในหน้าหลักของการกรอกมคอ.7 ในกรอบด้านขวา

การเพิ่มข้อมูลผู้บริหารเพื่อติดตามการกรอกข้อมูล

การนำเข้าข้อมูลมคอ.4 และ มคอ.6

เอกสารและคู่มือเพิ่มเติมสำหรับผู้ประสานงาน

เอกสารประกอบการอบรม

การเพิ่มข้อมูลผู้บริหารเพื่อติดตามการกรอกข้อมูล

การนำเข้าข้อมูลมคอ.4 และ มคอ.6

เอกสารและคู่มือเพิ่มเติมสำหรับผู้ประสานงาน

การกรอกข้อมูลมคอ.5 ของภาคปลาย 2555 และ มคอ.7.

เนื่องจากระบบ มคอ.5 มีการดึงข้อมูลจากระบบเกรดออนไลน์ และระบบประเมิน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล    อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ข้อมูลเกรดยังไม่เรียบร้อย จึงยังไม่ได้มีการเปิดให้กรอกข้อมูล มคอ.5   ระบบจะเปิดให้เริ่มกรอกข้อมูล มคอ.5 ภายหลังสิ้นสุดกำหนดการส่งเกรดประมาณ 1 สัปดาห์   ทางทีมงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สำหรับฟอร์ม มคอ.7 ที่รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร จะเริ่มกรอกได้ ภายหลังจากที่ฟอร์มมคอ. 5 ได้กรอกเรียบร้อยแล้ว


 • ทีมงานได้พัฒนาเว็บรวมรวมข้อมูลการใช้งานและกระดานถามตอบสำหรับระบบฟอร์มมคอ.ออนไลน์ ผู้ใช้งานสามารถเข้าได้ที่นี่
 • การกรอกข้อมูลมคอ.5 ของวิทยาเขตสกลนครและวิทยาเขตศรีราชา. ขณะนี้ ระบบยังไม่มีข้อมูลหมู่เรียนและเกรดของภาคต้นสำหรับวิทยาเขตสกลนครและศรีราชา ดังนั้นในการกรอกข้อมูล ทางอาจารย์ผู้สอนจะต้องเพิ่มข้อมูลของหมู่เรียนเอง และต้องกรอกข้อมูลการกระจายเกรดเอง ทีมงานพัฒนาระบบต้องขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้
 • สามารถเริ่มกรอกข้อมูล มคอ.5 เพื่อรายงานผลการดำเนินการรายวิชาของภาคต้น 2555 ได้แล้ว ก่อนจะเริ่มกรอกข้อมูลได้ ผู้รับผิดชอบการกรอกฟอร์ม มคอ.3 จะต้องกำหนดผู้รับผิดชอบการรายงานมคอ.5 สำหรับแต่ละหมู่เรียน โดยสามารถกำหนดให้หลายหมู่เรียนกรอกฟอร์มร่วมกันได้ถ้ามีการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน อ่านรายละเอียดวิธีการเริ่มต้นใช้งาน
  คลิป youtube อธิบายขั้นตอน: 1. ขั้นตอนการกำหนดผู้รับผิดชอบ (ดำเนินการโดยผู้รับผิดชอบการกรอกมคอ.3), 2. การกรอกฟอร์มมคอ.5
 • ขณะนี้สามารถเริ่มกรอกข้อมูล มคอ.3 ของภาคปลาย 2555 ได้แล้ว ในการเริ่มกรอก ในหน้าแรก จะต้องเลือกภาคการศึกษาที่กรอกข้อมูลที่กล่องเลือกบริเวณมุมขวาบน หรือกดที่ปุ่มภาคการศึกษาที่ด้านล่าง ดังแสดงในรูป
 • ระบบฟอร์ม มคอ. จะมีผู้ใช้งาน 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ 1. อาจารย์ 2. ผู้ประสานงานการกรอกข้อมูลของหลักสูตร และ 3. ผู้ประสานงานการกรอกข้อมูลระดับคณะ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) ก่อนที่อาจารย์จะกรอกข้อมูลในรายวิชาได้ ผู้ประสานงานการกรอกข้อมูลของหลักสูตรจะต้องป้อนข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรก่อน ไม่เช่นนั้นจะไม่มีรายชื่อหลักสูตรให้เลือกเมื่อจะเปิดรายวิชา
 • สามารถชม คลิปแนะนำการกรอกฟอร์มมคอ.3 ได้ที่นี่

เข้าใช้ระบบเพื่อกรอกข้อมูลฟอร์ม มคอ.

ขณะนี้ระบบอยู่ระหว่างการปรับปรุง การ login อาจจะใช้เวลานานกว่าปกติ ทีมงานขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
อาจารย์ผู้สอนกรุณา login เพื่อเข้าใช้ระบบ
บัญชีผู้ใช้:
   ป้อนบัญชีผู้ใช้ โดยไม่ต้องใส่ @ku.ac.th เช่น fengppt หรือ fengchj
รหัสผ่าน:
วิทยาเขต:
►►► สำหรับผู้ประสานงานการกรอกข้อมูล กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเข้าใช้ระบบ
►►► ถ้ามีบัญชีผู้ใช้แล้วไม่สามารถเข้าใช้งานได้ สามารถขอรหัสผ่านทางอีเมล์
►►► ข้อมูลผู้ประสานงานการกรอกข้อมูล กรุณาคลิกที่นี่เพื่อค้นหา
แจ้งปัญหาการใช้งานและสอบถามเกี่ยวกับระบบมคอ. กรุณาติดต่อทางอีเมล tqf.cpe.ku@gmail.com