การรายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)

การรายงานผลการดำเนินการรายวิชามีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการคร่าว ๆ สองขั้นดังนี้

1. การกำหนดผู้รับผิดชอบการรายงานโดยผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลมคอ.3

ก่อนจะเริ่มการรายงานผลการดำเนินการรายวิชา ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลมคอ.3 จะต้องกำหนดผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินการ นอกจากนี้ถ้ามีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างหลายหมู่เรียน ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลมคอ.3 ยังสามารถระบุให้หมู่เหล่านั้นกรอกฟอร์มมคอ.5 ร่วมกันได้ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการกรอกข้อมูล

สามารถชมคลิปอธิบายขั้นตอนการกำหนดผู้รับผิดชอบได้ที่นี่

2. การรายงานผลการดำเนินการโดยผู้รับผิดชอบ

สามารถชมคลิปอธิบายขั้นตอนการกรอกข้อมูลฟอร์มมคอ.5 ได้ที่นี่

เมื่อผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลมคอ.3 เข้าในระบบ จะเห็นรายการของรายวิชาและหมู่เรียนที่ต้องกรอกข้อมูล ดังแสดงในรูปถัดไป

เมื่อกดเลือกหมู่เรียนที่ต้องการกรอก จะเห็นหน้าหลักของการกรอกฟอร์มมคอ.5 และสามารถเริ่มกรอกข้อมูลได้